Innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten - Nye metoder

Nye metoder er et nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Sist oppdatert: 21. juli 2020 0948

KORT FORTALT

Nye metoder er et system for innføring og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten.

Vi vurderer nye metoder for diagnostikk og behandling i medisinsk strålebruk.

Vi ble fullverdig aktør i Nye metoder i 2014.

Nye metoder eies av Helse- og omsorgsdepartementet og ble etablert i 2013 for bl.a. å gi pasienter trygghet for at de metoder som innføres er vurdert med hensyn til effekt og sikkerhet, slik at pasienter så raskt som mulig skal få tilgang til nye metoder som både er trygge og har dokumentert effekt. De regionale helseforetakene er sekretariat i Nye metoder og Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet utreder effekt og sikkerhet i metodevurderingene.

Systemet skal og sikre at metoder som ikke har nødvendig dokumentert effekt ikke tas i bruk eller tas ut av bruk.

Helhetlig nasjonalt system

Varsling av nye metoder (metodevarsling) og metodevurderinger inngår i et helhetlig nasjonalt system som sikrer gode arbeidsprosesser rundt prioritering, beslutning og implementering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

DSAs oppgaver i Nye metoder

DSA er medlem i nasjonal arbeidsgruppe, er observatør i referansegruppen og Bestillerforum RHF og deltar i ulike dialogmøter med bransjeforeningene og de regionale helseforetakene.

DSA skal bl.a. påse at strålevernmessige hensyn (både HMS og pasientsikkerhet) blir ivaretatt i vurderingen av nye metoder som involverer medisinsk strålebruk og påpeke eventuelle nødvendige forholdsregler/tiltak slik at helsegevinst overstiger strålerisiko.

I hvilke metodevurderinger deltar DSA?

Det er tre typer metodevurderinger: mini-metodevurdering, hurtig metodevurdering og fullstendig metodevurdering.

DSA deltar som fageksperter i strålevernspørsmål, d.v.s. i vurderinger av alle nye metoder som anvender stråling (apparatur, radiofarmaka) og metoder som erstatter metoder som anvender stråling (selv om ny metode ikke anvender stråling). Vurderingene gjennomføres i tett samarbeid med de andre aktørene i Nye metoder.

Eksempler på metoder der DSA bidrar i vurderingene er bruk av partikkelterapi, strålekniv, tomoterapi, overgang fra konvensjonell røntgen til CT, tester som erstatter bruk av CT og ved all bruk av stråling i screeningprogrammer.

DSA bidrar og med egnethetsvurderinger av forslag til nasjonale metodevurderinger, som aktiv part i hurtige metodevurderinger og fullstendige metodevurderinger.

Fant du det du lette etter?
Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden.